Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningenAmstelveen

HuurwoningenAmstelveen is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningenAmstelveen, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningenAmstelveen zijn verbonden. HuurwoningenAmstelveen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningenAmstelveen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningenAmstelveen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningenAmstelveen worden aangeboden. HuurwoningenAmstelveen garandeert niet dat de op HuurwoningenAmstelveen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningenAmstelveen garandeert ook niet dat de op HuurwoningenAmstelveen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningenAmstelveen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningenAmstelveen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningenAmstelveen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningenAmstelveen. U vrijwaart HuurwoningenAmstelveen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningenAmstelveen.